Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

TriFact365 biedt geen garanties. Alle aansprakelijkheid van TriFact365 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Abonnement wordt uitgesloten. In geen geval zijn TriFact365 en/of haar respectievelijke toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige andere schade als gevolg van welke oorzaak dan ook en uit welke bron van aansprakelijkheid dan ook, hetzij contractueel, wettelijke aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins), als gevolg van of in verband met het gebruik van de Service. Dit geldt ook voor schade als gevolg van beperkingen van de software of aan de documenten die via de Service beschikbaar zijn.

TriFact365 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is TriFact365 aansprakelijk voor beschadiging of verlies van opgeslagen gegevens, ongeacht of deze gegevens een geldwaarde vertegenwoordigen.

Indien een zeker handelen van de Klant of Gebruikers aantoonbaar het algemeen werken van de Service in gevaar brengt, is TriFact365 gerechtigd na een eerste schriftelijke waarschuwing en schriftelijke maning Gebruikers de toegang tot de Service voor een zekere periode te ontzeggen of onmogelijk te maken.